website templates

L E S

Met een vijftal audiovisuals doe ik een poging om de beginner in deze tak van sport enige houvast te geven. Ik ga de werking van de diverse softwareprogramma’s, die van toepassing zijn bij het maken van een audiovisual niet bespreken. Deze programma’s beschikken allemaal over een uitgebreide handleiding en op het internet is veel te vinden. Veel interessanter is het om eens te kijken naar het eindresultaat, datgene wat ons publiek te zien krijgt.
Met behulp van een vijftal audiovisuals laat ik zien hoe betrekkelijk eenvoudig het is om van een totaal mislukte audiovisual (AV 1) te komen tot een geslaagd eindproduct (AV 4 en AV 5). Natuurlijk heb ik voor de duidelijkheid diverse zaken nogal overdreven.
Een audiovisual bestaat, in zijn eenvoudigste vorm, uit beelden (veelal foto’s) en geluid (veelal muziek). De beelden en het geluid moeten elkaar versterken, de één kan niet zonder de ander. Met een computer en een software programma worden de beelden en het geluid tot één geheel samengesteld. De kunst is nu om dit zo te doen dat ons publiek (familie, vrienden, buren of een grote zaal vol betalende bezoekers) hier nog lang over napraten.


With five audiovisuals I try to give the beginner in this branch of sport some guidance. I will not discuss the operation of the various software programs that apply when making an audiovisual. These programs all have a comprehensive manual and there is a lot to find on the internet. It is much more interesting to look at the end result, what our audience sees.
With the help of five audiovisuals I show how relatively simple it is to turn a totally unsuccessful audiovisual (AV 1) into a successful end product (AV 4 and AV 5). Of course, for clarity, I have exaggerated a number of things.
An audiovisual consists, in its simplest form, of images (mostly photos) and sound (mostly music). The images and sound must reinforce each other, one can not exist without the other. With a computer and a software program, the images and sound are combined into one whole. The trick now is to do this in such a way that our audience (family, friends, neighbors or a large hall full of paying visitors) can talk about it for a long time.

AV 1


Dat viel niet mee! We hebben beelden gezien en muziek gehoord. Is dit nu een audiovisual? Ja, dit is een audiovisual, maar hiermee maken we ons publiek niet blij. De familie en de buren blijven beleefd maar de grote zaal met betalende bezoekers eisen terecht hun geld terug. Wat ging er zoal fout?

• Totaal foute muziekkeuze bij de beelden. De beelden zijn vroeg in de ochtend gemaakt, in een omgeving die één en al rust uitstraalt. Neem instrumentale muziek die hierbij aansluit. Liefst onbekende muziek, anders gaat ons publiek nog mee zitten hummen.
• In dit geval zou het mooi zijn als de muziek gelijk met de beelden start.
• Het einde van het muziekstuk is wel heel abrupt, dit kan veel beter, veel natuurlijker.
• De opeenvolging van de beelden is nogal chaotisch, er zit geen lijn in, geen opbouw, geen verhaal.
• Overgang van de beelden onderling niet fraai, chaotisch, niet om aan te zien.
• Pas effecten met mate toe, te veel maakt de serie niet mooier.
• Enz.

That was not easy! We have seen images and heard music. Is this now an audiovisual? Yes, this is an audiovisual, but with this we do not make our audience happy. The family and the neighbors remain polite but the large room with paying visitors rightly demands their money back. What went wrong?

• Total wrong music choice with the images. The images were made early in the morning, in an environment that radiates peace and quiet. Take instrumental music that matches this. Preferably unknown music, otherwise our audience will sit down and humming.
• In this case, it would be nice if the music starts right with the images.
• The end of the piece of music is very abrupt, this can be much better, much more natural.
• The succession of images is rather chaotic, there is no line, no structure, no story.
• Transition between the images is not beautiful, chaotic, not to look at.
• Apply effects in moderation, too much does not make the series more beautiful.
• Etc.

AV 2


• Zo, deze audiovisual zit al een stuk beter in elkaar.
• Rustige muziek die mooi aansluit bij de sfeer van de beelden.
• De muziek start op het juiste moment en kent nu ook een natuurlijker einde.
• Veel meer rust in de overgang tussen de beelden onderling.
• De dwaze effecten zijn verdwenen.
• De zwermen vogels in de lucht kunnen beter.

In het volgende voorbeeld gaan we de lat weer wat hoger leggen.
• Toepassing van een intro en een uitro. (titel en afkondiging)
• Invoegen van achtergrondgeluid.
• De zwermen vogels in beweging zetten.


• So, this audiovisual is already a lot better.
• Quiet music that fits nicely with the atmosphere of the images.
• The music starts at the right moment and now also has a more natural ending.
• Much more peace in the transition between the images.
• The foolish effects have disappeared.
• The flocks of birds in the air can be better.

In the following example we will set the bar higher again.
• Application of an intro and an outro. (title and promulgation)
• Inserting background noise.
• The swarms of birds move.

AV3


Wel, wel, wel, wederom loopt het uit de hand. Niet om aan te gluren.
• Er is nu achtergrondgeluid, maar niet op de goede manier. Veel te luid en totaal niet passend bij de sfeer van de audiovisual.
• Intro en uitro raken kant nog wal. Lettertype kan echt niet, onleesbaar en niet ter zake doende. De lettertypes sluiten niet mooi bij elkaar aan. Probeer hooguit 2 verschillende lettertypes per serie te gebruiken. Gebruik goed leesbare lettertypen, zonder tierelantijntjes.
• Kleurgebruik bij tekst is lastig. Wit kan vrijwel altijd, gekleurde tekst dient met aandacht gekozen te worden.
• De zwermen vogels zien er nu een stuk beter uit.

Er is nog ruimte voor verbetering
• De intro en uitro naar een aanvaardbaar niveau brengen.
• De serie mag best een wat geheimzinniger titel hebben. De titel VOGELS is wat algemeen en er is meer te zien dan alleen maar vogels.
• We gaan ook bij de begin beelden enige grondmist toevoegen, maakt het geheel nog wat sfeervoller.
• Animatie toepassen op de White Ibis(sen) op 0:30.00 en de Great Egret op 1:16.00. Hierdoor krijgt de serie net dat kleine beetje extra.


Well, well, well, again it gets out of hand. Not to peep.
• There is now background noise, but not in the right way. Far too loud and totally incompatible with the atmosphere of the audiovisual.
• Intro and uitro hitting side still ashore. Font really can not, illegible and irrelevant. The fonts do not fit together nicely. Try to use at most 2 different fonts per series. Use easily readable fonts, without frills.
• Color use with text is difficult. White is almost always possible, colored text needs to be chosen with attention.
• The flocks of birds now look a lot better.There is still room for improvement
• Bring the intro and outro to an acceptable level.
• The series may have a somewhat more mysterious title. The title BIRDS is a bit general and there is more to see than just birds.
• We will also add some soil mist at the beginning, and make the whole thing even more atmospheric.
• Apply animation to the White Ibis(ses) at
0: 30.00 and the Great Egret at 1: 16.00. This gives the series just that little bit extra .

AV 4


• Een mooi subtiel lettertype.
• De kleuren van het lettertype zijn in evenwicht met de beelden.
• De titel van de serie laat wat te raden over, maakt het spannender, OOG in OOG klinkt bij deze serie toch beter dan VOGELS.
• De subtitel laat even zien waar we zijn.
• Om alles in het Nederlands te houden zou te subtitel Slangenhalsvogelwandeling moeten zijn, dit is onleesbaar. Hier gekozen voor de oorspronkelijke onvertaalde naam.
• De intro en uitro zijn ook goed leesbaar achterin een zaal en niet alleen op een computerbeeldscherm.
• In de uitro wordt de componist/uitvoerende(n) vermeld van de muziek, wel zo netjes.
• Geen logo van de maker. Logo’s passen vrijwel nooit in de lay-out van de uitro. Kan natuurlijk ook iets te maken hebben met het ontwerp, de grootte en de plaatsing van het logo.
• Met animaties of video spaarzaam omgaan. Als het even kan dan de animatie of video met de stilstaande beelden samenvoegen tot één geheel. Het mag m.i. geen doel op zichzelf zijn.

Het laatste voorbeeld.
• Toepassen van een voice-over.


• A nice subtle font.
• The colors of the font are in balance with the images.
• The title of the series leaves something to guess, makes it more exciting, EYE in OOG sounds better than BIRDS in this series.
• The subtitle shows us where we are.
• To keep everything in Dutch should be subtitle Snake-neck bird walk, this is unreadable. Here chosen for the original untranslated name.
• The intro and outro are also clearly readable in the back of a room and not only on a computer screen.
• In the outro the composer / performer (s) of the music is mentioned, so neat.
• No logo of the maker. Logos almost never fit into the layout of the outro. Can of course also have something to do with the design, the size and the placement of the logo.
• Use animations or video sparingly. If possible, then the animation or video with the still images can be combined into one whole. It may not be an end in itself.


The last example.
• Apply a voice-over.

AV 5


• De voice-over heb ik toegepast om zoveel mogelijk aspecten van de audiovisual te demonstreren. Zelf zou ik bij deze serie geen voice-over toepassen. Het is aan de maker wat hij doet.
• Zelf pas ik niet vaak een voice-over toe. Mijn series zijn veelal zodanig in elkaar gestoken dat de voice-over het geheel in de weg zou zitten. De combinatie van beelden, animaties, video, achtergrond geluid en vooral de muziek zijn bij mijn audiovisuals in de regel genoeg. Een voice-over laat meestal geen ruimte over voor een eigen interpretatie en dat is nou juist wat series zo sterk kan maken. Te vaak horen we teksten die geen aanvullende functie hebben, maar vertellen wat er allemaal voor moois te zien is. Documentaire-achtige series zijn natuurlijk wel gebaat bij een voice-over.

Dit was het dan, een minicursus audiovisual maken.
Het zou zomaar kunnen dat ik, in de nabije toekomst, nog meer persoonlijke mijmeringen over audiovisuals aan deze website toevoeg.

Commentaar altijd welkom, zie mailadres onderaan de pagina.• I applied the voice-over to demonstrate as many aspects of the audiovisual as possible. I would not apply a voice-over to this series myself. It is up to the maker what he does.
• I do not often apply a voice-over myself. My series are often put together in such a way that the voice-over would get in the way. The combination of images, animations, video, background sound and especially the music are usually enough with my audiovisuals. A voice-over usually leaves no room for a personal interpretation and that is precisely what makes series so strong. Too often we hear texts that do not have an additional function, but tell us what is to be seen for beautiful things. Documentary-like series are of course well served by a voice-over.


That was it, a mini-course making audiovisual.
It could just be that I, in the near future, add more personal musings about audiovisuals to this website.


Comments always welcome, see address at the bottom of the page.

© Copyright 2018 Leo Verzijl - All Rights Reserved
Contact - Email: websiteleoverzijl@gmail.com